Pokoj, Dobro a Krása

Pred vyše tromi rokmi prišlo k prvotným úvahám o vybudovaní stavby, ktorá by v sebe zahŕňala sakrálne priestory a priestory slúžiace na umeleckú výtvarnú tvorbu. Pred vyše rokom vznikli plány, návrhy a materiály, podľa ktorých bol vytvorený presnejší vzhľad stavby, ktorej neskoršie vizualizácie tu zobrazujeme. Naším cieľom je získať zostávajúci pozemok, aby bolo celé priestranstvo k dispozícii na vybudovanie, vytvoriť – pripraviť  a vybudovať stavbu, ktorá bude jedinečná a veľmi významná, ktorá bude slúžiť predovšetkým ako nástroj na uskutočňovanie Pokoja, Dobra a Krásy. Bude slúžiť na povznesenie kresťanského výtvarného umenia, vzdelania a kultúry. S týmto cieľom sme založili občianske združenie s právnou subjektivitou, ktoré je zaregistrované na Ministerstve vnútra SR, s rovnakým názvom. Má byť vlastníkom celej stavby. 

Nechceme odstrániť to dobré, čo na Slovensku je. Chceme doplniť to, čo tu chýba. 

Pokoj :

Socha anjela, včlenená do stavby je symbolom Pokoja. Pokoj je dôležitý pri vytváraní hodnôt. V pokoji si môže človek oddýchnuť a v pokoji môže aj pracovať. Všetci ľudia hľadajú Pokoj. Nie taký, ktorý sa pomíňa, ale taký, ktorý je trvalý, večný. Zotrvávanie v Pokoji je predpokladom  Života. Hoci ľudia bývajú aktívni, dynamickí, stále súčasne potrebujú zotrvávanie v Pokoji.

Dobro :

Dobro je výsledkom Božieho stvorenia a je vnesené do celého stvorenstva. V Dome výtvarného umenia pôjde o vytváranie vyššej životnej úrovne pre všetkých, ktorí sú otvorení Dobru –
dobrému Pánu Bohu, posväcovaniu, čistote a všetkým ďalším hodnotám Dobra. Vyššia životná úroveň bude môcť byť uskutočňovaná zvyšovaním umeleckej, hmotnej, duchovnej a aj finančnej úrovne ľudí.

Krása :

Krása sa často vytráca zo života ľudí. Kultivovaní ľudia, ktorí sú vedení ku Kráse, dokážu vytvoriť veľmi cenné, hodnotné a nádherné veci. Krása povznáša ľudí na vyššiu životnú úroveň. Krása je dielom
Pána Boha, podobne ako Pokoj a Dobro. A človek ako Boží nástroj ju môže uskutočňovať – vytvárať a stvárňovať. Krása je povznesením Ducha a býva výsledkom talentu – umeleckej výtvarnej tvorby človeka.

Cieľ : Získať zostávajúcu časť pozemku aby bolo celé priestranstvo k dispozícii na vybudovanie, pripraviť celú stavbu na vybudovanie a vybudovať celý Dom výtvarného umenia – Kresťanské centrum výtvarnej tvorby umenia a evanjelizácie.

Prosíme Vás o finančnú pomoc, dary a príspevky.

Všetci darcovia a dobrodinci, ktorí prispejú finančným darom na získanie pozemku, prípravu a vybudovanie Domu výtvarného umenia – KCVTUaE, budú môcť v ňom využívať všetky výhody. 

Názov bankového účtu:
Dom výtvarného umenia Obnova Slovenska
v Slovenskej sporiteľni

číslo účtu:
IBAN:
SK94 0900 0000 0051 7570 2680                                          

Pri poukázaní finančného daru uveďte vaše meno.

Jozef Absolon
výtvarník a pedagóg

predseda a štatutár občianskeho združenia
Dom výtvarného umenia Obnova Slovenska