Kontakt a účet

Email: absolonjozef@gmail.com
Dorozumievací jazyk slovenský.

Kontaktné telefónne číslo:   00421377415097

Prosíme Vás o finančnú pomoc, dary a príspevky.

Všetci darcovia a dobrodinci, ktorí prispejú finančným darom na získanie pozemku, prípravu a vybudovanie Domu výtvarného umenia, budú môcť v ňom využívať všetky výhody. 

Názov bankového účtu: 
Dom výtvarného umenia Obnova Slovenska 
v Slovenskej sporiteľni

číslo účtu:

IBAN: SK94 0900 0000 0051 7570 2680                                          

Pri poukázaní finančného daru uveďte vaše meno.

Jozef Absolon
výtvarník a pedagóg

predseda a štatutár občianskeho združenia
Dom výtvarného umenia Obnova Slovenska